Boston & Maine: White Mountains Div., Main Line (to Mt. Washington)